top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTHFX

Gevestigd aan de 3e Poellaan 40, 2161 DN Lisse, Nederland

Ingeschreven bij de KVK onder nummer 75498707

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Het aanbod

Artikel 4. De overeenkomst

Artikel 5. Herroepingsrecht

Artikel 6. Kosten in geval van herroeping

Artikel 7. De prijs

Artikel 8. Levering en uitvoering

Artikel 9. Duur en einde van de overeenkomst

Artikel 10. Online klantomgeving

Artikel 11. Gebruik van de online klantomgeving

Artikel 12. Wijzigingen en onderhoud

Artikel 13. Uitsluiting van gebruik

Artikel 14. Betaling

Artikel 15. Klachtenregeling

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Artikel 17. Intellectuele eigendom

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Klant: de consument die een overeenkomst met healthFX is aangegaan;

 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met healthFX;

 4. Abonnementsperiode: de duur waarvoor de overeenkomst tussen healthFX en de klant werd aangegaan;

 5. Dag: kalenderdag;

 6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 8. Herroepingsformulier: het formulier voor herroeping dat healthFX ter beschikking stelt onderaan deze voorwaarden en welk document de consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;

 9. healthFX: de contractuele wederpartij bij de overeenkomst met de klant die producten en/of diensten op afstand aan de klant aanbiedt;

 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door healthFX georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 12. Monster-materiaal: het materiaal op basis waarvan het laboratorium de met de klant overeengekomen analyses uitvoert;

 13. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van healthFX.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van healthFX en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen healthFX en klant.

 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. healthFX is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden healthFX niet en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;

  • de eventuele kosten van verzending;

  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt healthFX onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door healthFX is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

 3. HealthFX zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie beschikbaar stellen:

  • het bezoekadres van de vestiging van healthFX waar de klant met klachten terecht kan;

  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het herroepingsformulier.

 4. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.

Artikel 5. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, onder de voorwaarde dat het monster-materiaal niet door de consument is verstuurd naar het laboratorium. De bedenktermijn gaat in op de dag van de overeenkomst en eindigt na de periode van 14 dagen.

 2. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na het sluiten van de overeenkomst, kenbaar te maken aan healthFX. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het herroepingsformulier.

 3. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de overeenkomst definitief.

 4. Het ontbinden van de overeenkomst door een beroep te doen op het herroepingsrecht, is niet meer mogelijk vanaf het moment dat het monster-materiaal door de consument is verstuurd naar het laboratorium. Indien de consument het monster-materiaal binnen de in lid 1 genoemde termijn verstuurt, eindigt daarmee de bedenktijd en ziet de consument af van het recht om de overeenkomst te herroepen.

Artikel 6. Kosten in geval van herroeping

 1. Bij uitoefening van het recht van herroeping is de consument healthFX een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door healthFX met instemming van de consument is nagekomen op het moment van uitoefening van het hiervoor bedoelde recht, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan healthFX moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal healthFX dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen onder inhouding van het bedrag zoals vermeld in lid 1 van dit artikel. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Artikel 7. De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk, zet- en typefouten. healthFX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van kennelijke druk-, zet- en typefouten. In geval van kennelijke druk-, zet- en typefouten is healthFX niet verplicht het product of dienst volgens de foutieve prijs te leveren.

 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst worden alleen doorgevoerd als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 5. Prijsverhogingen vanaf 3 tot 12 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien healthFX dit bedongen heeft en:

  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 8. Levering en uitvoering

 1. healthFX zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen en duurtransacties.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan healthFX kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het healthFX geaccepteerde overeenkomsten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal healthFX het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 6. Indien levering van een besteld product of dienst onmogelijk blijkt te zijn, zal healthFX zich inspannen om een vervangend product of dienst van vergelijkbare kwaliteit beschikbaar te stellen.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij healthFX tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan healthFX bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Duur en einde van de overeenkomst

 1. Duurtransacties (abonnementen) worden, tenzij anders aangegeven in het aanbod, aangegaan voor de duur van 1 jaar. Na ommekomst van deze periode eindigt de overeenkomst van rechtswege, zonder dat daartoe nadere opzegging is vereist.

 2. Vanaf het moment dat de overeenkomst eindigt, heeft de klant geen toegang meer tot de online klantomgeving van healthFX, waaronder het online, persoonlijke dashboard, community forum en het profiel van de klant.

 3. healthFX zal de klant tegen het einde van de abonnementsduur een nieuwe testkit toesturen inclusief een voorstel voor het aangaan van een nieuwe overeenkomst. Door gebruik te maken van dit aanbod, komt opnieuw een overeenkomst tussen healthFX en de klant tot stand overeenkomstig de toepasselijke voorwaarden.

 4. healthFX behoudt zich het recht voor om de prijs en de inhoud van het pakket naar eigen inzicht aan te passen. Een gewijzigde prijs of inhoud geldt slechts voor nieuw overeen te komen overeenkomsten.

 

Artikel 10. Online klantomgeving

 1. Gedurende de abonnementsperiode heeft de consument toegang tot de online klantomgeving van healthFX. Deze online klantomgeving omvat:

  • Persoonlijk dashboard

  • Community forum

  • Profiel

  • Webshop

  • Website (voor iedere bezoeker toegankelijk)

 2. Het dashboard geeft de persoonlijke testresultaten van de klant weer (incl. historie indien van toepassing). Daarnaast geeft het dashboard algemene informatie over de tests en algemene adviezen over mogelijkheden tot verbetering.

 3. Het forum is alleen toegankelijk voor klanten en medewerkers van healthFX en biedt de mogelijkheid voor klanten om onderling informatie te delen en vragen te stellen.

 4. In hun online profiel kunnen klanten de benodigde persoonsgegevens bijhouden, status en historie van bestellingen inzien en voorkeuren voor site-gebruik instellen (bijvoorbeeld wel of geen notificaties ontvangen).

 5. De webshop biedt klanten de mogelijkheid om aanvullende losse tests te bestellen (tests die in hun pakket zitten, maar ook extra tests).

Artikel 11. Gebruik van de online klantomgeving

 1. De account is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts door de klant zelf worden gebruikt. Door de klant opgegeven of ontvangen inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet met derden worden gedeeld.

 2. De klant staat er voor in dat de informatie en gegevens die de klant in de online klantomgeving plaatst juist, volledig en up-to-date zijn.

 3. De klant is verantwoordelijk voor de content die hij of zij op in de online klantomgeving plaatst. De klant aanvaardt alle risico's die samenhangen met het gebruik van zijn of haar content, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid door derden, of openbaarmaking door de klant van content die de klant persoonlijk identificeerbaar maakt.

 4. De klant verklaart eigenaar te zijn dan wel over de vereiste machtigingen of toestemmingen te beschikken voor het plaatsen van de content in de online klantomgeving en het gebruik van de content zoals in deze voorwaarden omschreven alsmede het verlenen van de rechten daarop.

 5. De klant begrijpt en erkent dat hij bij het gebruik van de online klantomgeving eventueel zal worden blootgesteld aan informatie en gegevens die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor de klant kan zijn. De klant doet afstand van alle rechten en/of (rechts)middelen waarover de klant (eventueel) met betrekking tot voormelde informatie en gegevens jegens healthFX beschikt.

 6. Het is de klant niet toegestaan:

  • producten of diensten in de online klantomgeving aan te bieden die bij wet zijn verboden of waarvan het aanbieden strafbaar is gesteld;

  • de online klantomgeving te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden;

  • de online klantomgeving te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een lasterlijk, obsceen of (be)dreigend karakter;

  • de online klantomgeving te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden (SPAM) zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van healthFX te hebben verkregen, tenzij de geadresseerde uitdrukkelijk om de transmissie daarvan heeft verzocht;

  • wederrechtelijk gebruik te maken van de online klantomgeving of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde content;

  • zodanig gebruik te maken van de online klantomgeving dat de online klantomgeving of onderdelen daarvan worden beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;

  • om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van healthFX op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de online klantomgeving te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot in de online klantomgeving gepubliceerde content;

  • om enig gedeelte van de online klantomgeving en/of de daartoe behorende systemen, programma’s, diensten en/of technologie te wijzigen of aan te passen;

  • om beveiliging gerelateerde onderdelen van de online klantomgeving te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;

  • om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van healthFX ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de online klantomgeving of onderdelen daarvan. Dit verbod omvat onder andere:

   • het (weder)verkopen van toegang tot de online klantomgeving en/of de diensten van healthFX op een andere website, met name met het doel om advertentie- en/of (abonnements)inkomsten te genereren; en/of

   • het verder verspreiden van de door healthFX aangeboden diensten, onder meer met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door healthFX gedreven ondernemingsactiviteiten;

  • om (een gedeelte van) de inhoud van de online klantomgeving of (persoons)gegevens aangaande de bezoekers van de online klantomgeving, al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem, te verzamelen of te vergaren.

Artikel 12. Wijzigingen en onderhoud

 1. Het is healthFX toegestaan de online klantomgeving op ieder gewenst en naar eigen inzicht te wijzigen en voor zover healthFX dit nodig acht. healthFX heeft hiertoe geen voorafgaande toestemming van de klant nodig.

 2. Voorts staat het healthFX vrij de online klantomgeving of een gedeelte daarvan af te sluiten voor gebruik of anderszins ontoegankelijk te maken, tenzij de levering van de overeengekomen diensten hiermee wezenlijk verandert.

 3. healthFX is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud, updates of het opheffen van storingen de online klantomgeving en de achterliggende systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder daarbij schadeplichtig te zijn. healthFX is niet verplicht de klant hierover van te voren op de hoogte te stellen.

 

Artikel 13. Uitsluiting van gebruik

 1. healthFX verleent de klant toestemming om zich toegang te verstrekken tot de online klantomgeving en diensten van healthFX en deze te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. healthFX behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot de online klantomgeving en de diensten te weigeren en de account van de klant op te heffen alsmede door de klant geplaatste content van de online klantomgeving en uit de systemen te verwijderen, zonder dat healthFX daarmee tot enige schadevergoeding jegens de klant gehouden is, indien:

  • door de klant in de online klantomgeving geplaatste content onjuist, onvolledig, verouderd, misleidend of in strijd is met wet- en/of regelgeving;

  • er een ernstig vermoeden bestaat dat de klant betrokken is bij frauduleuze handelingen en/of er sprake is van frauduleus gebruik of misbruik van de online klantomgeving of de achterliggende systemen;

  • de klant zich niet conform de regels gesteld in deze algemene voorwaarden gedraagt; of

  • andere dringende en gegronde redenen healthFX hiertoe noodzaken.

 2. Eventuele schade die healthFX lijdt als gevolg van het niet-naleven van deze algemene voorwaarden door de klant, zal door healthFX integraal op de klant worden verhaald.

 3. healthFX is niet gehouden de gegevens van de gebruiker of door de gebruiker geplaatste content na het opheffen van de account van haar systemen te verwijderen, of nog langer opgeslagen te (doen) houden, behoudens wettelijke bepalingen van dwingend recht.

Artikel 14. Betaling

 1. Betalingen worden digitaal afgehandeld via beveiligde betaalplatformen met de gangbare betaalmethodes (onder andere incasso en creditcard voor duurtransacties, iDeal en creditcard voor eenmalige bestellingen).

 2. Losse bestellingen worden in behandeling genomen na ontvangst van betaling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de klant en healthFX.

 3. Duurtransacties worden automatisch geïnd via incasso of creditcard. Bij een mislukte inning dient het door de klant verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 7 werkdagen na de mislukte inningspoging.

 4. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan healthFX te melden.

 5. In geval van wanbetaling van de klant heeft healthFX behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten duidelijk en volledig omschreven en binnen 7 dagen na het leveren van de resultaten worden ingediend bij healthFX.

 2. Bij klachten dient de consument zich allereerst te wenden tot healthFX. Mocht er niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 3. Een klacht schort de verplichtingen van healthFX niet op, tenzij healthFX schriftelijk anders aangeeft.

 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door healthFX, zal healthFX zoeken naar een passende oplossing voor het oplossen van de klacht.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Met uitzondering van de persoonlijke testresultaten betreft de door healthFX verstrekte informatie algemene, niet persoonlijk gemaakte, toelichtingen en suggesties. healthFX levert derhalve geen persoonlijk medisch advies. Omdat healthFX maar beperkt inzicht heeft in de persoonlijke situatie van de klant (bijvoorbeeld geen inzicht in ziektes, medicijn gebruik, etc.) kan healthFX niet voor de klant beoordelen of een gesprek met een medisch specialist noodzakelijk of wenselijk is. De verantwoordelijkheid voor deze afweging ligt bij de klant. In geval van twijfel dient de klant altijd contact op te nemen met een medisch specialist of huisarts.

 2. Het community forum kan worden gebruikt voor discussie en informatie-uitwisseling tussen klanten. Door klanten of medewerkers van healthFX op het forum verstrekte informatie betreft geen persoonlijk medisch advies. Er vindt door healthFX geen controle plaats op de juistheid/volledigheid en persoonlijke toepasbaarheid van de online gegeven informatie.

 3. Bij laboratoriumtesten is er altijd de kans op een onjuiste uitslag en hoewel healthFX en haar partners streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit, kan healthFX geen aansprakelijkheid aanvaarden voor foutieve testresultaten, noch voor de schade of overlast die voortvloeit uit of samenhangt met het resultaat.

 4. Indien healthFX aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de door de klant aan healthFX betaalde vergoedingen in het jaar direct voorafgaande aan het ontstaan van de schade. De aansprakelijkheid van healthFX voor indirecte schade, waaronder letselschade, medische kosten en gederfde inkomsten, is volledig uitgesloten.

 5. Bij laboratorium tests bestaat er altijd een risico dat een test om verschillende redenen niet uitgevoerd kan worden (onvoldoende monster-materiaal, kwaliteit van het monster-materiaal is onvoldoende, etc.). Het juist (conform instructies) uitvoeren van de afname en het versturen van het monster-materiaal is de verantwoordelijkheid van de klant. Indien de oorzaak van het niet uitvoeren van een laboratorium test niet direct kan worden herleid aan de afname of het versturen van het monster-materiaal, worden de kosten vergoed volgens onderstaande specificatie:

  • indien alle tests in een bestelling niet kunnen worden uitgevoerd wordt de volledige aankoopprijs na aftrek van administratieve en verzendkosten vergoed;

  • indien een deel van de tests in een pakket/ bestelling niet kan worden uitgevoerd wordt de kostprijs van de niet uitgevoerde tests vergoed.

  • healthFX heeft te allen tijde het recht om een vervangende test aan te bieden, in plaats van de kosten aan de klant te vergoeden. De klant kan een vergoeding aanvragen via het contactformulier op de website (www.healthfx.nl).

 6. Het is niet bij iedereen mogelijk om via een vingerprik voldoende bloed af te nemen. Lukt het de klant niet om de buisjes te vullen conform de door healthFX geleverde instructies dan kan er tegen kostprijs een afname bij een prikpunt besteld worden via de webshop in de online klantomgeving van healthFX.

 

Artikel 17. Intellectuele eigendom

 1. De content in de online klantomgeving is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van healthFX worden opgeslagen (met uitzondering van de content die benodigd is om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd of verzonden, verkocht of anderszins overgedragen of enige rechten hierop te verlenen.

 2. De beschikbare informatie in de persoonlijke klantomgeving is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

 3. De klant geeft healthFX door het plaatsen van content in de online klantomgeving het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken, te verveelvoudigen of voor promotionele doeleinden aan te wenden.

 4. Voorts geeft de klant healthFX het recht om, als licentienemer van zijn of haar content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.

 5. De klant geeft healthFX bij dezen een volmacht om, indien en voor zover healthFX niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken/onrechtmatige handelingen, namens de klant in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de klant ten aanzien van de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de klant handelen ten aanzien van de content.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op het gebruik van de website alsmede op iedere door de klant gesloten en te sluiten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de klant.

Formulier voor herroeping

Klik hier om het herroepingsformulier te openen en in te vullen.

bottom of page